Logo.png

טופס הרשמה לאימון/מירוץ

Registration Form

תנאים כלליים:
1. הריני מאשר השתתפותי באימון או במירוץ
2. הריני מצהיר בזאת כי:

  • מצב בריאותי וכושרי הגופני טובים ויציבים, באופן המאפשר לי לקיים אימון נהיגה ספורטיבית והנני מתחייב/ת להודיע למי מהמאמנים ו/או המנהלים בשטח, באופן מיידי, על כל בעיה רפואית, אם תהיה לי ו/או אם תתעורר במהלך האימון או המירוץ, אשר יהיה בה בכדי להשפיע על פעילותי.

  • אינני מצוי/ה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת, וכי לא אשתתף באימון או במירוץ אם וככל שלא אהיה כשיר/ה לחלוטין לבצעו.

  • הריני מצהיר בזה כי הובא לידיעתי כי במקרים אחדים יתכן שביטוח נזקי גוף (חובה) של הרכב, עלול שלא לכסות מקרי נזק שאירעו במהלך ההדרכה. לחברת פרודרייב מקבוצת ראם סמואל בע"מ קיימת פוליסת ביטוח צד שלישי לפעילות המתבצעת.

  • ידוע לי כי במידה ואנהג בניגוד להוראות הצוות המקצועי יהיה עלי לשאת בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה מהשימוש במכונית במהלך האימון (לא כולל נזקי גוף).

3. אני מאשר לקבוצת ראם סמואל בע"מ להשתמש בתמונות בהן אני מצולם לצרכי פרסום.
4. אני מאשר לקבוצת ראם סמואל בע"מ להעביר את פרטי לשותפים עסקיים לטובת דיוור/עדכון באירועים דומים שיתרחשו מעת לעת.
5. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לקיום האימון או המירוץ, כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היו מנהלי ומאמני הפעילות מאשרים השתתפותי, וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.

תאריך השתתפות: 

Vlogowhite.png
PRODRIVE LTD.

www.prodrive.co.il | 03-546-4438